Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

településkép védelméről szóló rendelet módosítása

2021. október 25., 19:33

Tisztelt Lakosok, Partnerek!

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai értelmében megalkotta a településkép védelméről szóló 5/2019.(V.20.) rendeletét, melynek módosítása vált szükségessé a törvénnyel való jogharmonizáció érdekében.

A rendelet tervezet módosításának véleményezési szakaszát az önkormányzat elindította, melynek keretében a véleményezési dokumentumot el kell küldeni az eljárásban részt vevő államigazgatási szerveknek, illetve lakossági fórum keretében partnerségi egyeztetést kell lefolytatni.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet lehetővé teszi az  előzetes és a munkaközi tájékoztatás lakossági fórumának online megtartását azzal a kitétellel, hogy így a közzétételt követően 15 napig érkezhetnek be észrevételek. A beérkező véleményekre a véleményezési szakasz lezárásáról szóló önkormányzati döntésben kell reagálni.

 

Kérem Önöket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése alapján a tervezettel kapcsolatos véleményeiket a település partnerségi rendelete alapján szíveskedjen megküldeni.

 

A lakossági online véleményezési időszak: 2021.10.25 - 2021.11.08.

 

A véleményeket az alábbi elérhetőségen várjuk:

  • aljegyzo@teskand.hu

 

Teskánd, 2021. október 25.

 

                                                                      Tisztelettel:

                                                                                                              Sipos László sk.

                                                                                                                polgármester

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete

a településkép védelméről szóló 5/2019. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Teskánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16/A. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egye településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 9. melléklet szerint érintett államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A településkép védelméről szóló Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.20.) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A településkép-érvényesítő eszközök tekintetében a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el.”

2. §

A településkép védelméről szóló Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.20.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi bejelentési eljárást folytat le utcaképet vagy tájképet meghatározó építményen történő építési vagy rendeltetésmódosítási tevékenységek esetében, ha a tevékenység eredményeként:)

g)    az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltoztatása esetén.”

3. §

A településkép védelméről szóló Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.20.) önkormányzati rendelete

a)      17. § (1) bekezdés f) pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg,

b)      18. § (7) bekezdésében a „10.000 forinttól” szövegrész helyébe a „100.000 forinttól” szöveg

lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. …….-jén lép hatályba.

 

 

 

Bencze Ildikó

Sipos László

jegyző

polgármester

 

 

Kihirdetve: 2021. ……..

 

 

Bencze Ildikó

jegyző

 
« Vissza az előző oldalra!


Teskánd - Magyar